Vedtægter

Vedtægter for Elisabeth Skibslaug

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Elisabeth Skibslaug. Lauget er en frivilliggruppe til Museum Amager. Hjemsted er Dragør Havn.

§ 2. Skibslaugets formål.

Skibslaugets formål er at vedligeholde, sejle og formidle historie om Museum Amagers skib, fiskekutteren Elisabeth K571.

Skibslauget råder over et grejsskur i Dragør havns skurby til opbevaring af grej o.a. i forbindelse med skibslaugets båd. Lauget skal forestå drift og vedligeholdelse af skuret samt det tilhørende udendørs areal i overensstemmelse med Dragør havns skurbys vedtægter. Bestemmelser vedrørende skur og grund er til enhver tid underlagt eksisterende og kommende vedtægter, som gælder for Dragør havns skurby. Skibslauget er lejer af skurgrunden, som ejes af Dragør Kommune. Laugets vedtægter skal derfor respektere lokalplanen for området og dets opsigelsesvarsel.

§ 3. Vedligeholdelse af fiskekutteren Elisabeth K571

Det er Museum Amagers leder, der har det overordnede ansvar for bevaringen af Elisabeth K571. Elisabeth K571 er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden og Museum Amager har forpligtet sig til at overholde Skibsbevaringsfondens kulturhistoriske retningslinjer for bevaringsværdige skibe. Laugets medlemmer er forpligtet til at overholde disse retningslinjer i forbindelse med vedligeholdelses- og restaureringsopgaver af kutteren, der sker efter aftale med Museum Amagers personale.

§ 4. Samarbejde

Foreningens medlemmer samarbejder med og kan rette henvendelse til andre relevante laug og foreninger.

§ 5. Medlemskab og kontingent

Som medlem kan optages enkeltpersoner, som viser interesse for skibslaugets virke. Der betales ikke kontingent, men der kræves medlemskab af en af Museum Amagers afdelinger. Medlemmer får udleveret nøgle til Laugets ansvarsområder.

Laugets medlemmer vælger internt en formand.

§ 6. Laugets møder

Ordinært møde holdes hver 14 dag i ulige uger i Laugets skur for alle medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, forelægges formanden, der optager det på mødets dagsorden. Referat af mødet, herunder de trufne valg og beslutninger, udsendes skriftlig til samtlige Laugets medlemmer. Ekstraordinært møde kan indkaldes, når der er behov for et sådan.

§ 7. Driftstilskud og midler

Driftsbudget udarbejdes i samarbejde med Museum Amager.

Ansøgninger til fonde om midler til drift og vedligeholdelse mv. udarbejdes af Museum Amager og/eller Laugets medlemmer.

§ 8. Regnskab, budget og revision

Udgifter til vedligeholdelse og drift af Elisabeth K571 afholdes af Museum Amager. Museum Amager orienterer Laugets medlemmer om udgiftsramme for laugets aktiviteter på et møde i Lauget en gang årligt i forlængelse af den årlige budgetgodkendelse.

§ 9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når 2/3 af Laugets medlemmer på to hinanden følgende laugsmøder stemmer for.

Ved foreningens opløsning følges samme procedure. Såfremt foreningen opløses, vil skibslaugets formue, løsøre og genstande, f. eks. kaffekasse, værktøj og gaver, blive overdraget vederlagsfrit til Museum Amager.

§ 10. Sejlads med fiskekutteren Elisabeth K571

Som tillæg til disse vedtægter findes en sikkerhedsinstruks, der beskriver reglerne for sejlads med Elisabeth K571, herunder krav til bemanding og uddannelse om bord.

Museum Amagers bestyrelse skal godkende de personer, som må føre skibet.

Alt arbejde på kutteren, sejlads og andet som har direkte relation til turen er på eget ansvar, og det er det enkelte laugsmedlems egen ulykkesforsikring, som dækker ved eventuelle uheld.

Vedtægterne er behandlet på Laugets møde den 16. februar 2016 og mødet den 1. marts 2016.

Udgave 2 af 15. februar 2016