Socialdemokratiet

Det danske socialdemokratiske parti blev stiftet af Louis Pio i 1871.  I de kommende årtier dannedes vælgerforeninger landet over, og på Amager stiftedes en socialdemokratisk forening i 1884.

Den organiserede først og fremmest de mange arbejdere, som befolkede det stærkt voksende boligbyggeri i Sundbyerne. Allerede året efter dannede en forening i Kastrup.

1880’erne var præget af politisk uro og derfor blev der oprettet et gendarmkorps for at holde orden. Gendarmerne blev også stationeret i Dragør, hvor der dog øjensynligt ikke var særligt mange politiske kampe, for gendarmerne fordrev tiden med at forlyste sig med de lokale piger.

I 1893 blev det første socialdemokratisk møde holdt i Dragør. Stemningen var optimistisk og man sluttede med at vedtage en resolution, hvori det hed, at man gik ind for at skabe bedre samfundsforhold i almindelighed og danne en socialdemokratisk forening i Dragør i særdeleshed.

Senere samme år forsøgte man igen, og 20 medlemmer af ”Karl-Marx-klubben” i København sejlede til Dragør og arrangerede et møde i købmand Schmidt store sal (i Strandgade), hvor en folketingskandidat holdt tale. Her mødte 250-300 mennesker op og mødet skabte ”stort røre i den lille fiskerby”.

Nogen stor grobund var der dog nok næppe for socialismen i byen. Ved det efterfølgende valg til folketinget, fik Socialdemokraterne kun én stemme i Dragør.

Alt i alt konkluderede man i partiforeningen i Kastrup, at agitationen i Dragør havde kostet 100 kr, uden at det havde givet noget resultat.

Dragør frie Vælgerforening

I 1896 blev Dragør fri Vælgerforening, den første specifikt politiske forening i Dragør, dannet. Foreningen kaldte sig som udgangspunkt for ”liberal”, men samlede både liberale og socialdemokrater.

Trods det liberale udgangspunkt, valgte man allerede i 1899 at udskifte abonnementet på avisen Politiken med et abonnement på Socialdemokraten. I 1897 nåede man op på ca. 50 medlemmer, og i 1901 var man oppe på ca. 80 medlemmer.

C. C. Petersen, byens førstelærer og senere frontfigur i den socialdemokratiske vælgerforening, optræder første gang i foreningens protokol som medlem i 1898.

En socialdemokratisk forening dannes

I september 1904 blev der i Dragør holdt et møde, hvor to socialdemokratiske folketingsmænd var til stede.

Den ene, Chr. Rasmussen, talte om fiskeriloven som en uretfærdig klasselov, og opfordrede de lokale ”arbejdere” til at samles om deres virkelige økonomiske interesser.

Mødet var startskuddet til oprettelsen af en lokal, socialdemokratisk vælgerforening i Dragør. Det skete den 6. november, hvor man havde inviteret var typograf N. P. Nielsen fra Kastrup, hvor den socialdemokratiske forening allerede stod stærkt.

Ved det stiftende møde i Dragør mødte syv mænd op. Skibstømrer H. Nielsen blev udnævnt til formand, snedker G. Larsen til kasserer, smed L. Bensen til næstformand, mens to andre skibstømrere, A. Jensen og A. Jansen, blev ”repræsentanter

Året efter stiftelsen var man nået op på 50 medlemmer, og man følte sig nu stærke nok til at afholde et politisk møde i Dragør med kredsens socialdemokratisk kandidat Hyller som taler. I årene efter krigen når man op på ca. 150 medlemmer.

Men det et planlægningen af andespil, baller, juletræsfester og lignende, der fylder mest i partiforeningen unge år. Men det er nødvendigt med disse arrangementer, for at skaffe penge til agitation, rejsepenge, administration osv.

Men der holdes dog også vælgermøder, og desuden forsøger man at oprette en lokal afdeling af arbejdsmandsforeningen samt en brugsforening. I november 1907 taler folketingsmand Borgbjerg ved et medlemsmøde, og i august er Stauning blandt talerne ved et friluftsmøde.

Medlemmernes erhverv

Fra starten var lige omkring halvdelen af foreningens medlemmer håndværkere, særligt skibstømrere og bådebyggere, ligesom godt 1/5 er arbejdsmænd.

Tæt på halvdelen af medlemmerne er ufaglærte arbejdere. De maritime erhverv, der er repræsenteret, er næsten udelukkende fiskere, fyrbødere og matroser, med fire til fem af hver. Byens jordemoder er også socialdemokrat.

Den socialdemokratiske forening i Store Magleby blev først stiftet i 1909. Over 1/3 af medlemmerne er tjenestekarle eller karle, men foreningen er klart domineret af ufaglærte arbejdere. Man må sige, at Store Magleby-foreningens medlemsskare i højere grad domineres af proletariatet end det er tilfældet for Dragør.

Kvindelige medlemmer

I Dragør får den socialdemokratiske forening i denne periode aldrig mere end en håndfuld kvindelige medlemmer og ingen kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Godt 20% af medlemmerne i St. Magleby er kvinder, og her er der enkelte kvindelige bestyrelsesmedlemmer helt fra starten. Man har også agitationskampagner målrettet mod kvinder.

Andre politiske foreninger

Den Konservative Vælgerforening for Store Magleby og Omegn stiftes 1902. Den kommunale forening i Store Magleby (som også er konservativ) kommer til i 1917 og i 1906 stiftes desuden den konservative Dragør Grundejerforening.

Æresmedlemmet C. C. Petersen

Den socialdemokratiske liste får ved hvert af de første fire kommunalvalg 2-3 pladser. C. C. Petersen besætter én af dem.

C. C. Petersen havde en forkærlighed for at sidde i skoleudvalget, fattigudvalget, han var aktiv omkring sundhedskommissionen og han engagerede sig i Amagerbanens drift. C. C. Petersen har vel næppe tilhørt Socialdemokratiets venstrefløj. Hans opfattelse af drikkeri som socialt nedbrydende gjorde ham tilbageholdende i spiritusbevillingssager.

Hans arbejde for at få skolen forbedret, kronedes i 1919-20, da skolen blev udvidet med den grå bygning og ordnedes efter købstadsskoleloven. C. C. Petersen var også med til at stifte Dragør Fiskeriforening i 1904 og så var han aktiv i Dragørs Fremme. Han blev udnævnt til æresmedlem af den socialdemokratiske forening i 1937.


Fordyb dig i historien:

Ovenstående er et sammendrag af Niels Gecklers artikel Socialdemokratiet omkring 1900, som du kan hente her.

Du kan læse mere om Socialdemokratiet i to jubilæumsbøger, der er udgivet hh. 1979 og 2004.

Se billeder relateret til Socialdemokratiet i Dragør og Store Magleby på Arkiv.dk

Scroll to Top