Jens Eyberts Plads 3

matrikel nr. 119 b

I 1733 fik Pieter Jan Theisen – eller Pieter Jansen Theis, som han også kaldtes – udvist en byggegrund til et 6 fags hus.

Han var da netop blevet gift med Inger Andersdatter fra von Ostensgade 28. Selv stammede han fra von Ostensgade 19. Parret  fik nogle børn, som dog ikke nåede ud over spædbørnsalderen, før de døde.

Pieter Jan Theisen var skipper. I 1751 sejlede han rundt med jagten “Håbet” på 13 læster, og man kan rolig gætte på, at han hovedsagelig har sejlet med brænde til de københavnske ovne.

Noget tyder på, at Pieter var et stridbart gemyt. I første halvdel af 1740’erne lå han i en længere strid med sin nabo Asmus Haagensen (Chr. Mølstedsgade 12). Konflikten drejede sig om en strimmel jord, som var tillagt Asmus Haagensens ejendom og som denne benyttede som en genvej ud til Jens Eyberts Plads.

Pieter Jan Theisen hævdede hårdnakket, at det jordstykke tilhørte ham og lagde alle mulige hindringer i vejen for Asmus. Han blev da karakteriseret som et “hadefuldt og trættekært menneske”.

I 1749 indberettede amtsforvalteren, at Pieter Jan Theisen havde sagt nogle “alt for nærgående og utilladelige ord om søindrulleringssessionen”. Amtmanden idømte ham da en bøde på 4 rigsdaler. til Store Magleby sogns fattigkasse.

Pieter og Inger døde i henholdsvis 1775 og 1776. Da der ingen arvinger var, blev huset solgt og overtaget af skipper Gert Pietersen Lars, som netop få år tidligere havde erhvervet nabohuset, Chr. Mølstedsgade 12, der havde tilhørt Pieters gamle fjende, Asmus Haagensen.

I 1793 fik han sin ejendom indtegnet til brandforsikring, og den bestod da af Asmus Haagensens lange en-etages længe på 8 fag, tilbygget en lille to-etages fløj i den østre ende. Man må formode, at den nord-sydgående fløj, som Pieter Jan Theisen havde beboet, da var reduceret til udhus, og derfor ikke var værd at assurere. Landinspektør Lyngbye har imidlertid medtaget den på sit 1811-matrikelkort. Hvornår den er blevet nedrevet, vides ikke.

Gert Pietersen var som sagt skipper. I 1779 sejlede han med sin jagt “Svanen” på 19 læster og i 1796 var det jagten “Cornelia”, der var hans fartøj.

Han og hustruen Trein Theisdatter efterlod sig ingen arvinger. Han døde i 1817, mens hun levede til 1829. Efter hendes død blev ejendommen i 1831 delt i to beboelser.

De østre 4 fag af den øst-vest gående huslænge (Jens Eyberts Plads 3, matrikelnr. 119b) blev overtaget af matros – senere vægter – Greis Christensen Greis og hustru Trein Peter Trochmann.

 

Scroll to Top