Dragørs Fremme


I slutningen af 1800-tallet, var Dragørs tre hovederhverv – søfart, lodseri og bjergning – i stærk tilbagegang, men ingen tænkte på, hvor ind­tægterne så skulle komme fra.

Der var imidlertid masser af frisk luft og herlig badestrand, og postekspeditør Chresten Nicolaisen havde visioner om, at man måske kunne få turister og landliggere til byen. Københavnerne strømmede jo hver sommer op langs Nordsjællands kyst for at nyde badelivets glæder.

Derfor måtte byen gøres mere attraktiv og mindre vind­omsust, med større samlede beplantninger og bedre kommunikations­forhold. Derfor stiftede en kreds af mænd i byen i 1887 foreningen Dragørs Fremme.

Chresten Nicolaisen

 

Foreningen stiftes

Ved et stiftelsesmøde 13. marts 1887 i Holms lokale (nuværende “Beghuset”) indmeldte sig 41 personer.

Dyrlæge Madsen fra Dragørgaard i Toldergade blev formand og Nicolaisen sekretær.

Man fik straks af kommunen overladt et areal fra Blushøj hen til kirkegården (der dengang havde mindre udstrækning end i dag), og dette blev i løbet af april indhegnet og plantet til med store lindetræer.

I løbet af kort tid fik man tilplantet ca. 5 tønder land vest for byen, som med årene blev et dejligt lystanlæg.

Når man med mellemrum billigt kunne er­hverve en del træer af samme sort, såsom lind, røn og kastanie, blev der sat rækker af allétræer i byens omegn. Derfor fik Dragør både en Kastanie Allé, en Linde Allé og en Rønne Allé.

Sommerfesterne

Dette anlæg vest for byen kom fra 1895 til at danne rammen om Dragørs Fremmes berømte midsommerfester, som igennem næsten 50 år gav stadig stigende indtægter til foreningens virksomhed.

En stor del af byens befolkning deltog på en eller anden måde i disse festers afvikling, lige fra fremstilling af tombolagevinster til opsæt­ning af danseestrade.

Besøgstallet til en midsommerfest, der som regel foregik 2. og 3. søndag i juli, skal tælles i tusinder. Omfanget af disse fester kulminerede i årene 1929-31 med de stort arrangerede optog – især 1931-festen, der blev til en 500-år’s jubilæumsfest med besøg af majestæterne og det halve København.

En opremsning af Dragørs Fremmes gode gerninger er broget og mangfoldig, men skal med for at minde nutiden om, hvor meget der ville have været at takke for, hvis foreningen havde eksisteret i dag og holdt sit 100-års jubilæum.

Dragørs Fremme og jernbanen

Var Dragørs Fremme ikke i 1904-1905 gået aktivt ind i jernbane­sagen, ville Amagerbanen have fået sin endestation i Store Magleby.

Dragørs foged og byforstandere var ikke særligt interesserede i denne sag, og da det senere viste sig, at en tilslutning ville blive dyrere, end først antaget, bakkede byens styrelse helt ud.

Kun fordi Dragørs Fremme indkaldte til et borgermøde og fik tingene til at falde på plads, blev Amagerbanen ført helt til Dragør.

Den drivende kraft i denne sag var fabrikant Wilhelm Wieder, som i 1905 var blevet Dragørs Fremmes formand – et hverv han bestred med stor dygtighed lige til sin død i 1939.

Beplantning og forskønnelse

Blandt de opgaver, som foreningen stillede sig, bekostede og løste, må nævnes opfyldning af “Madsens Krog” (omkring 1906), beplantning af den gamle ankerplads foran Strandhotellet, etablering af stien langs stranden nord for havnen (1906-1925).

Andre opgaver var opfyldning og regulering af kysten nord og vest for Walløes havn (1912-1915), regulering af det lille anlæg overfor Dragørhjørnet med ind­hegning, beplantning og springvandsanlæg – samt opsætning af jern­gitret omkring den nordre og østre side af kirkegården (1929).

Sociale og kulturelle opgaver

Anskaffelse af en sygevogn til kommunens borgere og oprettelse af en aftenskole for dens ungdom var også nogle af de opgaver, forenin­gen havde øje for.

Dragørs Fremme har endvidere gennem årene ydet mange til­skud til andre af byens foreninger, således at de kunne løse opgaver, de måtte have sat sig. Der er således givet bidrag til Dragør Borger­forenings byggeri af alderdomshjemmet i Nyby, til Amagermuseets ombygning af museumsgården, til Dragør Boldklubs anlæg af idræts­parken og til Menighedssygeplejen i Dragør.

Strandparken

Foreningens sidste større plan var anlæggelse af en strandpark i forlængelse af det eksisterende anlæg, syd om byen ned mod stranden.

Det blev påbegyndt i 1931-1932, men aldrig fuldført, dels af pengemangel og dels fordi et pengestærkt konsortium til etable­ring af det store badeetablissement på Sydstranden kom i vejen.

Mindesten for Wilhelm Wieder i Dragør Anlæg.

Dragørs Fremme ophører som forening

Man kan ikke sætte årstal for foreningens ophør, for den blev ikke nedlagt ved en afsluttende generalforsamling. Den sygnede blot hen, og det var der vistnok flere grunde til.

Den ene var, at der manglede tilgang af yngre medlemmer. De unge mennesker sluttede i stedet op om Dragør Boldklub og dens havnefester, der netop støttede de formål, der havde deres interesse.

En anden og nok så væsentlig grund var, at Wieder døde i 1939. Han var en stor personlighed og uerstattelig som leder af foreningen. Ingen var i stand til at fylde hans stol ud.

Dertil kom, at med Dan­marks besættelse i 1940 blev der sat en stopper for anlægsfesterne, idet luftværnsmyndighederne disponerede over anlægget til opførelse af dækningsgrave. Dermed forsvandt Dragør Fremmes økonomiske grundlag.

Bestyrelsen magtede ikke at skaffe foreningen indtægter ved andre former for arrangementer. En mindre avispolemik i 1943 forsøgte at vække den hensovende forening til live igen, men forgæves. Sidste møde blev refereret i foreningens forhandlingsprotokol i 1944.

Men Dragørs Fremme havde vel også løst sine opgaver og ud­spillet sin rolle. Der var nok ikke mere brug for en forening af denne art. En udbygget kommunaladministration havde efterhånden overtaget planlægning og styring af de anlægsarbejder, der nu var behov for. Den tankegang, at det hele kan betales over skattebilletten, i stedet for, at de interesserede selv yder en frivillig og ulønnet ind­sats, var måske så småt ved at vinde indpas.Tiderne havde ændret sig.

Denne artikel af Birte Hjorth har været trykt i Dragør Nyt 24. marts 1987 og i bogen “Brikker til et Dragør Puslespil” (1990).


Fordyb dig i historien:

Ved stiftelsen af Dragørs Fremme i 1887, udgav foreningen en slags programskrift med titlen Dragørs Fortid og Fremme

Se foreningens Vedtægter (1906)

Læs Festavis for midsommerfesten 1932

Læs om foreningens resultater i jubilæumsskriftet Dragørs Fremme 1887-1937

Se billeder fra foreningens fester og arrangementer på Arkiv.dk

Scroll to Top