Kommunesammenlægningen

I dag er Dragør Kommune én af landets mindste. Den blev dannet i 1974, da de to endnu mindre kommuner Dragør og Store Magleby blev slået sammen.

Forlovelse fremfor bryllup
Bølgerne gik højt i Dragør og Store Magleby kommuner, før en endelig sammenlægning fandt sted 1. april 1974.

Allerede ved kommunevalget i 1966 var sammenlægning et valgtema. Mange mente dog, at “forlovelse” var bedre end “giftermål” – at man hellere skulle fortsætte det gode samarbejde, som man allerede havde opnået på flere områder.

I de efterfølgende år fortsatte den til tider heftige debat i det politiske system såvel som i lokalavisernes spalter. På ét punkt var der fuld enighed: man ønskede ikke at blive slået sammen med Tårnby kommune.

Med en principbeslutning i de to kommunalbestyrelser om sammenlægning og nedsættelse af et samarbejdsudvalg, begyndte man i 1969 at arbejde mere konkret med spørgsmålet.

I 1970 barslede udvalget med et sæt retningslinjer for det videre arbejde, mens et egentligt sammenlægningsudvalg først blev nedsat i begyndelsen af 1972.

Dette udvalg skulle finde frem til de endelige politiske, økonomiske og administrative vilkår for en sammenlægning og forestå forhandlingerne med Kommunalreformkommissionen.

Sammenlægning besluttes
I slutningen af 1972 besluttede begge kommunalbestyrelser på to samtidige møder at følge udvalgets indstilling om sammenlægning. Der herskede dog til det sidste uvished, om der ville blive tale om sammenlægning også med Tårnby kommune. Først i december 1972 forelå den endelige afgørelse om, at Dragør og Store Magleby skulle slås sammen.

Da tiden for sammenlægningen nærmede sig, var der stadig et par vigtige, uafklarede spørgsmål. Dels var der forvaltningernes placering, dels skulle barnet have et navn. Man kunne kun opnå enighed om navnet Dragør-Store Magleby kommune, hvilket ikke blev accepteret af Indenrigsministeriet.

Som bekendt gik navnet Dragør af med sejren – som det ældste historiske område og det mest enestående stednavn. Til gengæld valgte man en stiliseret udgave af Hollænderbyens gamle segl som byvåben.


Rådhus i Store Magleby
Efter valget gik den hidtidige borgmester i Store Magleby kommune, Albert Svendsen, af med sejren. På det første kommunalbestyrelsesmøde i den ny kommune besluttede et flertal, at rådhuset i Store Magleby skulle være administrativt centrum, og at Teknisk Forvaltning skulle placeres på det hidtidige rådhus i Dragør sammen med Byplan- og Kulturforvaltningen.

I 2001 samles alle forvaltninger på rådhuset i Store Magleby efter en større tilbygning. Derefter overtog Dragør Lokalarkiv den gamle rådhusbygning på Stationsvej i Dragør.

To samfund – to kulturer
Gennem århundreder har der eksisteret et åbenlyst modsætningsforhold mellem Dragør på 156 ha og Store Magleby med sine 1.601 ha. Det skyldes i vid udstrækning de to helt forskellige måder at leve på: Én, hvor man overvejende fik sit udkomme på havet og én, hvor man levede af jorden – to forskellige kulturer, to forskellige livssyn.

Begge samfund har ellers gennem tiden været godt sammenfiltrede både administrativt, økonomisk og familiemæssigt.

Endnu i dag spiller de historiske rødder og den historiske identitet en betydelig rolle i den lokale selvforståelse og indgår også som et væsentligt element på det planlægningsmæssige område. Det afspejler sig også ved, at der inden for kommunegrænsen findes fire museer og et lokalhistorisk arkiv.

Ved kommunalreformen pr. 1. januar 2007 har Dragør Kommune gennem et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune fået Indenrigsministeriets tilladelse at forblive selvstændig.

Scroll to Top