Mursten

Flensburg-mursten og sten fra Nordsjælland anvendt i Dragør
ifølge oplysninger fra murermester Valdemar Holm, 1971.


Flensborg-sten

Omkring Flensborg fjord ligger en række teglværker med en lang historie bag sig. Disse teglværker har været kendt for at fremstille mur-og tagsten i en høj kvalitet.

Flensborg-stenene har i udstrakt grad været anvendt i Dragør, fra omkring 1830 til århundredeskiftet.

Med hensyn til den faglige anvendelse af disse teglsten henvises til Valdemar Holms beretning om byggeskik i Dragør.

Materialerne blev både anvendt ved opførelse af nye huse og ved fornyelse og forbedring af det gamle lerklinede murværk.

Stenene blev sejlet til Dragør i småskibe, der blev losset på havnen.

En skibsfører fra Marstal ved navn Friis, ejer og fører af skonnerten “Prøven” var i en årrække beskæftiget i denne fart. Han leverede især teglværksprodukterne fra Flensborg til murermester Guldborg i Dragør.

Stenene blev losset ved fiskerihavnen, og oplagspladsen var det sted, hvor nu bådebygger Henrik Petersen har sit bådebyggeri.

En del af stenene blev umiddelbart kørt til byggepladsen, men der var altid oplagret en del sten på pladsen. Et areal, som Guldborg havde lejet af kommunen.

Den sidste last sten, som skibsfører Friis fragtede til Dragør, blev udlosset i Dragør i 1893. Disse blev anvendt til lods Peter Steffensens hus, der blev opført på Strandlinien 22. Det var senere ejet af bådebygger Henrik Petersen.

Oprindelig var Flensborg-murstenen kun 1½ tomme tyk, senere blev den ændret til 2 tommer.

Sten fra Nivå
Der kom senere, til dels som afløsning for Flensborg-stenen, teglsten fra teglværkerne ved Nivå.

Disse blev også sejlet hertil. På dette tidspunkt fandtes en anløbsbro i Nivåbugten.

Den sidste sending, der blev sejlet til Dragør fra Nivå, blev fragtet med sluppen “Orrest” – også kaldet “Punchebollen”.

Disse sten, der kom hertil i 1904, blev anvendt ved opførelsen af ejendommen Vestgrønningen 15, og bygherren var Carl Dirchsen.

Foruden stenene fra Nivå, kan det nævnes, at der også fra Helsingør blev udskibet mursten fra andre nordsjællandske teglværker. Blandt andet blev de senere anvendte røde mursten udskibet herfra.

Røde mursten er kun anvendt i begrænset omfang i Dragør. Der kan nævnes Frederik Wilhelm Møllers hus på Strandlinien 19, den “røde skole” på Vestgrønningen, og endvidere det af Jan Dirchsen Jans opførte hus i Strandgade 8 og skibsfører Hans Pyndts hus, Kirkevej 172 (nu børnehave), opført 1877. Antagelig er stenene til kirken også kommet over Helsingør.

I dette århundrede er mursten bragt til Dragør over land, dels med jernbane, dels med lastbil.

Scroll to Top